Office

(84) 272 3715 755

Office
Mobile

(84) 903 601 612

Toll Free

Công ty 100% Vốn đầu tư Singpore

Đến t Singapore, đội ngũ qun lý hàng đầu ca chúng tôi ti CAM Resources chuyn giao kinh nghim nhiu năm ca mình trong lĩnh vc dch v gia công linh kin chính xác đến vi nhà máy CAM Corporation Viet Nam Co., Ltdi Vit Nam

Tốt nhất trong khu vực

Công ty CAM Corporation Vit Nam ti ưu hóa tài năng tt nht có sn châu Á để phc v th trường thế gii. Qun lý ca chúng tôi bao gm các công dân t:

Lực lượng lao động tận Tuy.

Công ty CAM Corporation Vit Nam được dn dt bi mt lc lượng lao động tr, chăm ch và nhit huyết Vit Nam, sn sàng vượt tri trong lĩnh vc linh kin chính xác.

390x554-2