Office

(84) 272 3715 755

Office
Mobile

(84) 903 601 612

Toll Free

บริษัทที่
สิงคโปร์

ทีมผู้บริหารระดับสูงของ CAM Resources ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในประเทศสิงคโปรถึงประสบการณ์ที่มีมากในการให้บริการด้านเครื่องมือที่มีความแม่นยําให้กับโรงงาน CAM Corporation Viet Nam Co., Ltd. ในเวียดนาม

ดีที่สุด
ในภูมิภาค

บุคลากรของ CAM Corporation Viet Nam Co., Ltd มีประสิทธิภาพและความสามารถดีที่สุดีในเอเชีย เพื่อรองรับตลาดโลก ระบบการจัดการของเราประกอบด้วยทีมจากต่างชาติหลายประเทศได้แก่:

พนักงาน
มีีความมุ่งมั่น

บุคลากรของ CAM Corporation Viet Nam Co., Ltd ได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทํางานหนักและมีแรงจูงใจสูงในเวียดนามซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาเครื่องมือให้มีความแม่นยํา

390x554-2